Geir Sverre Braut fekk prisen Årets nynorskbrukar 2020

Bilete av styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm og Årets nynorskbrukar 2020 Geir Sverre Braut.
Styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm delte ut prisen Årets nynorskbrukar 2020 til Geir Sverre Braut. (Foto: Nynorsk kultursentrum)

Det var ein rørt Geir Sverre Braut som fekk prisen Årets nynorskbrukar 2020 under eit arrangement i Ivar Aasen-tunet tysdag 13. oktober. Braut fekk prisen for arbeidet han har gjort med å gjere nynorsk sjølvsagt i helse- og tryggleiksfag.

– Det er veldig gildt og overraskande å stå her og ta imot prisen, men det er også litt skremmande. Det ligg ei tillitsfråsegn i å få ein slik pris som gjer ein spent på om ein klarer å leve opp til forventningane, sa Geir Sverre Braut. I takketalen sin la han vekt på at han hadde vore heldig og hatt mange svært gode norsklærarar som ivra etter å formidle faget sitt. Dei lærte han å lytte, skrive, fortelje og lese, og gav han eit vesentleg grunnlag for å kunne nytte språket på ein medviten måte.

Braut er lege, spesialist i samfunnsmedisin, professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og sit i koronakommisjonen. Han har vore assisterande direktør i Statens helsetilsyn, fylkeslege i Rogaland, seniorrådgivar og professor i samfunnstryggleik ved Stavanger universitetssjukehus. I haust kom han med boka Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk saman med Kjell Arne Aarheim. Han har også skrive nynorske artiklar om helseemne i fagtidsskrift og rikspresse.

Prisen på 100 000 kroner og eit diplom blei delt ut av styreleiaren i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm. – Nynorsk kultursentrum legg vekt på bruk av nynorsk i kvardagen. Ein skriftkultur overlever ikkje på draum, han må vere til stades i røynda. Eit levande skriftspråk må spegle heile verda. Språk som skal vere i bruk, må vere synlege på flest moglege område. Innsatsen Braut gjer for helsefaga, er eit døme til etterfølging sa Solholm i sin tale til prisvinnaren.

Etter prisutdelinga i Aasen-tunet deltok Braut i ein samtale om språk og kommunikasjon innanfor helsefag og samfunnsikkerheit, med vekt på koronapandemien.
– Dei sju siste månadane har vist at det går an å snakke om det uvisse på ein kvalifisert måte. Eg trur pandemien har opna for at eit samfunn med sjølvsikre og bastante meiningar, no er i stand til å trekke inn uvisse og usikkerheit på ein heilt annan måte enn  før. Kommuniserer vi det på ein trygg og sikker måte, er det heilt og fullt akseptabelt, sa Braut

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre