Diktbøkene

Glør i oska

Olav H. Hauge debuterer med ei ujamn samling som på sitt beste peikar framover mot det som skal koma.
1946

Under bergfallet

Det er i denne andre samlinga at Olav H. Hauge byrjar å finna ei retning i forfattarskapen sin. Her er han i kontakt med viktige straumdrag i samtidslitteraturen, og han maktar å skapa eit gjennomgåande uttrykk som er originalt.
1951

Seint rodnar skog i djuvet

Dette er Olav H. Hauges kunstnarlege gjennombrot. Her står eit fleirtal dikt som i dag med rette har klassikarstatus. Boka kan òg lesast som ei samanhengande forteljing, som ein punktroman.
1956

På Ørnetuva (1961)

På Ørnetuva er Olav H. Hauges store gjennombrot blant kritikarar og forfattarkollegaer, og boka peikar ut retninga for norsk lyrikk dei neste åra. 
1969

Spør vinden

Formmessig er det mest iaugefallande ved denne utgjevinga at det berre er nokre få minningar att av dei mange kortdikta frå førre boka. Elles er det mange dikt retta til internasjonale forfattarar her.
1971

Janglestrå

Etter å ha gjeve ut ei ny diktsamling kvart femte år frå 1946 til 1971, kjem det ikkje noka ny bok frå Hauge i 1976.
1980

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre