Idar Handagard-samlinga

Aasmund Olavsson Vinje, Nynorsk i bruk, Anders Hovden, Aasentunet

Samlinga er kjøpt av Ingvild Handagard i 2017. Samlinga har vore i familien Handagard sidan slutten av 1800-talet og er bygd opp av Idar og Sara Handagard. Samlinga inneheld mellom anna sju originalbrev frå A.O. Vinje

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre