Ivar Aasen-boksamlinga

Ivar Aasen, Aasentunet

2 400 titlar eigd av Ivar Aasen (1813-1896). Ein del av samlinga er utstilt i basisutstillinga i Aasentunet.

Arbeidet med å registrere og digitalisere boksamlinga starta i 2021. Dei blir publisert på Digitalt Museum.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre