Jorid Lekve Eide

Ny opplæringslov

Regjeringa er historiske når dei går inn for å gje elevar rett til å gå i eiga nynorskklasse ut ungdomsskulen i framlegget til ny opplæringslov, men dei tek ikkje nye grep for å sikre at digitale læremiddel kjem på nynorsk.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre