1868 Lover for Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget

§1.

Samlagets Formaal er at fremme Udgivelse af Bøger paa Norsk, enten Landsmaal eller Bygdemaal. – Af den af ethvert Medlem erlagte Kontingent 60 Skill. aarlig dannes til dette Øiemed et Fond. De Medlemmer, der betale en aarlig Kontingent af 1 Spd., eller 15 Spd. kontant, erholde alle paa Selskabets Forlag udgivne Skrifter.

§2.

Der vælges en Formand og 2 Bestyrere. – Bestyrelsen danner tilligemed 4 Medlemmer en Komite til Bedømmelse af de Skrifter, der skulle udgives. Bestyrelsen vælger selv en Regnskabsfører.

§3.

Der afholdes aarlig en Generalforsamling. Paa denne foretages Valg af Medlemmer til Bestyrelsen og Bedømmelses-Komiteen, samt af 2 Revisorer, ligesom Bestyrelsen forelægger Regnskaberne og afgiver Indberetning. Naar Bestyrelsen finder det fornødent, kan Møde ogsaa elles sammenkaldes.

Vedtekne på det første møtet i Det Norske Samlaget, 24. mars 1868. Frå Dølen 29.3.1868. Christiania. Side 35. Elektronisk utgåve ved Nynorsk kultursentrum 2006.