1909 Nationalitet og kultur

Moltke Moe

En kort utredning om et stort emne, om et av de vældigste som tænkes kan! Opgaven synes næsten haabløs. Og dog har den, med al sin vanskelighet, én fordel: den tvinger til at samle sig om de store grundlinjer, om selve væsenet. De tusen sidelinjer, alle krydsende hjælpetanker, hele dette mangfoldighetens spil som forvirrer, alt slikt maa holdes væk.

Alle indvendinger som i tidens løp har reist sig mot Ivar Aasens maaltanke, samles i grunden som i et brændpunkt, i en eneste: Et sprogskifte, en gjennemførelse av det gamle norske folkemaal som landets sprog, vilde betyde en tilbakegang i kultur. Det er den indvending Lorentz Dietrichson i forfjor og selve Bjørnson endnu i høst har slynget ut over almenheten. Det var den samme indvending som alt i femtiaarene skaket vor gamle intelligens op i forfærdelse.

Ivar Aasen tar indvendingen for sig allerede i 1858. Men han besvarer den ikke efter dens kjerne, og han besvarer den med adskillig sofisteri. Naar det heter at kulturen staar i veien for landsmaalet, saa opfatter han dette slik, at «Aandens Dyrkning skulde ikke kunne bestaa med Fædrenesprogets Dyrkning. Begyndte man at dyrke Landets Maal, saa skulde Kulturen stanse, saa skulde Uvidenheden, Raaheden og det rene Barbari blive herskende.» Forstaat paadenvis er paastanden unegtelig, som Aasen sier, «en underlig Tale». Der er ingen tvil om, at kultur «godt kan forenes med ethvert Sprog». Kulturens indvirkning paa sprogene er jo netop den, at den fører med sig en større utvikling av dem, en rikere utfoldelse.

Men det er da heller ikke detAasenfremhæver, som indvendingen gaar ut paa. I virkeligheten indebærer den noget andet; der er en sand kjerne i den. Der hvor kul­turen, som hos os, gjennem hundredaar paa hundredaar har hat et fremmed sprog til sit medium – la det være saa forstaaelig og saa nær beslegtet det vil –, og hvor dette sprog er knyttet til folkets høiere dannelse, til de mest utvikledes kreds, der ligger det i saken selv, at en­hver oparbeidelse av det gamle nationale men udyrkede sprog nødvendigvis maa medføre ikke bare en ulidelig gnissing, men ogsaa et likefrem tap. Og særlig vil det gaa ut over dannelsens fineste skud, dens blomst, ut over det skjæreste i kunsten, det skarpest tænkte i videnskapen.Detsier sig, med en smule eftertanke, selv.

For saa vidt er der en uomtvistelig sandhet i indven­dingen.

Og heri vilde ligge noget overordentlig alvorlig,et væsentligaandstap, som kunde skræmme nogen hver tilbake, hvis der virkelig var tale om etsprogbytte, et bytte av maalform over hele linjen, paa én gang, om det som Botten-Hansen under den første maalstrid i 50-aarene kaldte «et stolt Riddersprang.» Men et slikt «Riddersprang» er bare en lufthildring, et fantom. Nu gives der knapt nogen maalmand længer som haaber eller tror paa et slikt sprang over i et fuldnorsk maal med én gang; der kan nok være én og anden endnu som skriver slik eller taler slik, – men kommer man ind paa ham, saa viser det sig altid, at det mest er for at holde sit ideal høit og sit kampmod varmt.Dennefare, den dype, alvorlige fare ved optagelsen av landets gamle, overvintrede tungemaal, den foreligger altsaa ikke; hvor sterkt saa end tapet ellers kan komme til at gjøre sig gjældende.

Men til tapet svarer paa den anden side ogsaa en vin­ding; der følger ogsaa fordele med. Det er likesaa visst, at reisningen av det gamle udyrkede sprog vil gi et overvældende tilskud av livskraft og blod, et tilskud, som ikke bare kommer det nyreiste maal til gode, men – i den ene eller anden form – ogsaa det bleke, blod­fattige kultiverte sprog. Og en gammel forfinet slegt trænger tilsig av nyt blod.

Til tapet ved processen, det sande i kulturindven­dingen, svarer altsaa en vinding, og en vinding som sikkerlig faar dypere og mere langtrækkende virkninger end tapet. Tapet er forholdsvis momentant, det gjælder samtiden og den nærmeste eftertid, og indenfor den væsentlig dens dannelse. Vindingen er varig, og vil i tidens løp bringe likesaa rike følger for dannelsen, som for de brede folkeslag, de som nu bærer saken frem og først høster nytte av den.

Ti detmaa aldrig glemmes, at kaarene og kravene i dette fundamentale spørsmaal er dypt forskjellige mel­lem nationens forskjellige dele, tilsynelatende motsatt mellem dens intelligens og dens bredere lag. Det som forintelligensener en nedsættelse i kulturbetingelser og der­for i kultur, det betyder formængdenen økning av kul­turens sevjeløp, betyder nye forbindelseskanaler, lettere færdselsveier, er med ett ord for den netop en kultur­betingelse.

Denne forskjel i krav og kaar mellem de to parter utgaar fra en anden forskjel, en forskjel som danner en dyp national fare i vort folk, den at landets intelligens og landets «mátt og megin», dets styrke og tyngde, staar mer eller mindre uforstaaende overfor hinanden, at de i stridens hete ser paa hinanden halvt som fiendtlige magter.

Og hvorfor?

Fordi begges røtter og den næring de gjennem dem suger til sig, har været væsentlig forskjellige. Like til den senere tid har den ene part, stort set, repræsentert den europæiske kultur, nationalt temmelig farveløs, den an­den væsentlig den nedarvede nationale «bondekultur» temmelig upaavirket av nyere aandsstrømninger fra Europa. Det er sandt, at der paa begge sider er mange glædelige undtagelser at nævne; men det er ikke mindre sandt, at i hovedsak bestaar motsætningsforholdet endnu. Ogfor tidenligger hovedskylden ikke paa de brede lags side, men paa intelligensens. Det store folk har suget av den almene kultur i en ganske anden grad end vort lands høieste dannelse har suget av vor nationale kultur. Jeg peker bare paa ungdomsbevægelsen utover vore bygder, med dens tusener paa tusener av medlemmer. Eller tænk paa de hundred tusen kanaler, som brevbytte og forbindelse med slegt og venner i Amerika har skapt – en forbindelse saa tæt og saa almen, at jeg ser den under billedet av hudens porer, pore ved pore, et ende­løst net over hele vort land, fra Nordkap til Lindesnes, fra Tryssil til Stad. Tror De ikke at der suges rikt og mangfoldig ind paa denne vis? Ikke bare kundskap og lærdom, men fremfor alt tilegnelse, selvtænkning, kul­tur. Det er mangel paa kjendskap til vort landsfolks liv, naar byerne altid fremstilles som de eneste kulturfor­midlere i ældre og i nyere tid.

Stil saa herimot op vor intelligens. I alle andre land er det dannelsen, overklasserne, som er bæreren av det na­tionale, den fødte verge for det, den som først træder i skranken for det, – som udøser nationalinstinkterne. Men hosos–! Det har jo været vor ulykke baade i unionspolitikken og i hele vort indre liv, at der ikke har været vaaken, følsom kontakt mellem folket og dem som var født til maalsmænd for nationen, alt-altfor litet av samsyn og samfølelse; det var jevnlig som om der ikke løp nogen navlestreng mellem dem. – Dette har ingenting med forskjellig utspring at gjøre, med raceforskjel eller nationalitetsforskjel, med kolonistsamfund, eller hvad man nu har kaldt det. Al slik tale er bare mis­visende, ikke andet end uansvarlige tankefloker. Grun­den, den store hovedgrund, er at nationens to deler har hentet sin næring fra rent forskjellige kilder, – intel­ligensen i alt overveiende grad fra fremmede kulturopkommer.

Det var i mine øine et betænkelig, et høist tvilsomt skridt, det som statsmyndigheterne tok ifjor, da de krævde plads for en videregaaende landsmaalsundervisning i den høiere skole, med stil til artium. Allerede de pædagogiske betænkeligheter er sikkerlig større og vanskeligere at vinde bugt med, end baade maalmændene og den lovgivende myndighet gjorde sig rede for. Jeg for min del tok ordet for en anden fremgangsmaate, lovbud om tvungen prøve i landsmaal og folkemaalene for alle som tar embedseksamen.Deressprogfølelse er nemlig fæstnet, for dem har vi lærere, – og der kan ikke tvistes om, at de som vil bli folkets tjenere skal skjønne og kunne folkets maal. Men like fuldt – efter det jeg netop har utviklet,saameget er altsaa dog visst, at detgrundsynsom ledet til stortingets beslutning, det er rig­tig. Beslutningen selv beklager jeg; jeg holder den baade for en taktisk feil og for et overgrep, som vil hevne sig, vil hemme, ikke fremme det som skulde fremmes, og som man vilde fremme. Men synet er jeg enig i, det deler jeg. Der staar meget tilbake, før Harald Haarfagres kongstanke har fyldt det norske folk. Den samling han for tusen aar siden indledet, har gang paa gang maattet gjøres om igjen i vor historie, og maa det ogsaa herefter. Vore byer og vore bygder maa samles til etfolk, de skilte landsdeler gro sammen til ettland.

Og da er det første skridtfuldt kjendskap til den anden part; derom kan ingen meningsforskjel opstaa. Som den europæiske kultur maa være en umistelig bestand­del av det nationale, maa det nationale være en likesaa umistelig del av den høieste dannelse.

Hvor dyp faren ved dette motsætningsforhold mellem intelligens og det store folk end er, – tar vi motsætningen paa den rette maate, ligger der ogsaa lyse muligheter i den. Jeg tror at netop spændingen mellem de to sprog, brytningen mellem de to kulturer, gir en rik for­jættelse for vor fremtid.Ogsaakulturmotsætningen. For er bondekulturen end en ældre kulturform, som ligger langt tilbake for bykulturen baade i omfang og i tids­mæssighet, saa er den paa den anden side ganske ander­ledes tilegnet og matsmeltet end den usikrere og mere upersonlige bykultur, langt inderligere gaat overin succum et sangvinem. Mange steds eier den en sikker, har­monisk skjønhet, som det er et særsyn at støte paa inden­for bykulturen. I selvstændig tilegnelse staar bondekul­turen som et mønster paa en kulturform, og om det saa bare var avdengrund, maatte vi regne med den. Derfor er det ikke bare den sproglige brytning, men til en viss grad ogsaa brytningen mellem de to kulturformer, vi faar at gjøre med. Og begge brytninger ser jeg som løfterike.

Ti ingen kultur er stedegen, bare stedfarvet. Hos alle folk er kulturen et produkt av vekselvirkning med andre kulturer og kulturperioder. Gjennem alle ver­densdeler gaar færdselsveier som intet kart kjender; mellem alle kyster løper skjulte undervandsstrømninger i verdensaandslivet.

Den store lov om kulturopstaaelse og kulturutvikling har to sider. Den første sier:

«Ingen nation kan være sig selvnok. Hos ethvert folk og til enhver tid finder der paavirkning efter paavirkning sted fra andre kultursamfund, i smaat som i stort; snart gjennem kjendte kanaler, snart skjult og halvveis uforstaaelig, som en slags traadløs telegrafering. Ingen fjelddal eller fjordbund ligger saa gjemt og lukket, at ikke verdenskulturens bølgegang naar ditind, bare som oftest langsommere, mere avdæmpet, med mindre overvældende magt end overfor de store færdselsstrøk. Frem naar bølge efter bølge overalt, gir sine tilskud, og viker plads fornyebølgeslag.

Dette er kulturlovensførstelærdom. Men det er bare dens ene side.

Paa denandenside er det ikke mindre visst, at enhver nation er og maa væresig selv, ha sit eget lynne og præg, anderledes end alle andre. I smaat som i stort er der i alle folkets frembringelser, i hele dets væsen, nogetmed, somikkeer drevet ind paa strømmens ryg, ikke lar sig utlede av fremmed paavirkning, noget nationen føler som umiddelbart kjendt og fortrolig, som blod av sit blod. Det er det hjemlige, slegtskraften og slegtsarven, det som er rundet av nationens eget syn og væsen og bærer dens stempel. Deterder, og én føler at det er der, hvor vanskelig det end ofte er at lægge det bart i dagen.

Forholdet mellem de to sider er skiftende. Kun det er visst, at det hjemlige altid erprotoplasmaet. Men ellers skifter blandingen, efter historiske og efter individuelle forutsætninger. Snart har det hjemlige overtaket, snart det fremmede, snart smelter begge deler saa inderlig sammen, at det synes uraad at si, hvad er rending og hvad islæt. Men der hvor det nationale liv er sterkt og eiendommelig utpræget, der er detslegtsarvensom er sjælen – hvor sterkt saa de fremmede impulser strøm­mer paa. Paavirkningen utenfra potenserer da bare, forhøier og utdyper bare, den nationale skaberkraft, saa at denne skaberkraft gjennemtrænger og omgløder det fremmede laanegods, omskaber det efter sit eget væsen, i den nye folkeaands billede.

Menaltider begge sider, baade det hjemlige og det fremmede, til stede.Maavære det. De to hører uløselig sammen.Ti deter en grundlov i aandens verden som i naturens, at alt nyt opstaar alene ved spænding mellem forskjelligartede elementer, ved brytning og krydsning mellem det som er ens eget, og det som rundt om fra strømmer ind paa en, mellem gammel arv og impulser utenfra. Allerede gamle Heraklit har utfundet at op­rindelsen til alt liv ligger i spændingen, i brytningen, i striden.

Underdennesynsvinkel har vi at se den dype motsætning inden vort folk, se striden mellem vor dannelses interesser og de brede folkelags. Og saa sterk som spæn­dingen i dette tilfælde er, gir den saa meget større løfter, naar engang kamptiderne er gjennemstridt og nationen sveiset sammen til en enhet i høiere forstand end bare geografisk og politisk.

Bare vi ikke taber av syne, atbeggeparter har ret, men ikkeheleretten, at hver av dem repræsenterersinside av den store kulturlov.

Maalspørsmaalet i vort land er efter sit væsen et utslag av nationalinstinktet, av den uvilkaarlige, umiddel­bare kraft i nationalitetens liv. Der er én gang skedd et brudd i vor sprogutvikling og vor kulturutvikling. Og dette brudd kræver at heles, at bli lægt. Aldeles som en organisme som er skadet eller blit hemmet i sin vekst: ubevisst og uvilkaarlig samler den sine safter og bygger nye celler, for at utbedre det tapte og gjøre skaden god igjen. En naturlig og selvgiven proces for alt liv. Sier den andet, denne proces, end at hererliv, og at livet derfor arbeider paa at bøte det tap som har rammet det? Med andre ord: Maalbevægelsenmaattekomme, maatte det saa visst som vor nationalitet har livsvon og livs­kraft.

Det som er feilen ved maalbevægelsen, er den uhis­toriskeromantiksom endnu klæber ved den: at den fra først av har forsét sig paa den straalende middelalder, og blandet det som én gangvarnorsk, med det som aarhundreder efterernorsk; at den prøver at holde fast ved døde, døende, eller overlevede – «relikte» – livs­former, i steden for bare at gaa ut fra det som har livets fulde ret, fravoredages maal og maalfølelse; at den følgelig ser paa norsk og norskhet mere som paa noget færdig, noget indvundet, en slags national avdraatt, end som paa enkraft, envirksomhet, liv. Baade kraften og det kraften oparbeider, hører jo med til alt liv; men det er kraften som er det øverste, det store, den er det som frembringer produkterne; produkterne selv betegner i forhold til sin kilde alene de forskjellige utslag av kraf­ten, saa at si dens utviklingstrin. Kraften er det drivende og det blivende, produkterne skifter. Det er maalbevægelsens store feil at den ikke har hat øiet aapent nok for denne grundsandhet; derfor har den haket sig fast i fortiden og altfor meget set sit mønster dels i gammelnorsk, dels i det den kalder de «bedste» og «egteste» dia­lekter, d.v.s. de mest gammeldagse, de som mindst svarer til den utvikling tiden og sproget ellers har gjennemløpet – hvor høit de saa staar i holdning og har­moni. – Men dette romantiske drag ved landsmaalet er noget som hænger sammen med tidsomstændigheterne, da maalbevægelsen traadte frem, med 40–50-aarenes renæssancebeundring for den gamle storhetstid; det hører ikke med til bevægelsens væsen, er ikke es­sentielt for den.

Riksmaalsforeningens oprop forrige jul mante til krig paa kniven med maalsaken: Ikke fred, ikke forlik, ingen vaabenstilstand, den ene part skal tynes. – Ja, gjaldt krigserklæringen landsmaalets form, det roman­tiske tilsnit, længselen atterover, saa hadde den fuld ret. Og gjaldt den landsmaalets drift tilbareat se paabøn­derne, og stænge alle os andre ute av sit norske paradis, hadde denogsaaret – i meget. Ivar Aasen var i disse stykker enøiet. Men det var den enøiethet som maatte til, om den fulde norskhetsstrøm skulde komme med i vor utvikling igjen. Og en enøiethet, som – ved at sætte motsætningerne op saa grelt og uforsonlig som mulig – ogsaa stillet selve det store sprogspørsmaal i den skarpeste, mest skjærende belysning, slik at detbrændtesig ind i nationens bevissthet. Uten denne enøiethet var vi heller ikke i riksmaalet naaddsaalangt hjemover som vi nu er; landsmaalet har halt dansk-norsken langt længer med sig paa norskhetens vei, end de historiske vilkaar ellers hadde medført.

Men det var jo ikke baredettekrigserklæringen gjaldt. Krigen lyses mot bevægelsen selv, motmaaltanken, d.v.s. mot utslaget av det byggende og bøtende nationalin­stinkt. Og mot det kan ingen staa sig, hverken enkelt­mand eller tidsopinion. Tideter ikke andet end natio­nalitetens selvopbyggende livstrang, den dunkle kraft som virker i dypet saa længe livet varer, – og nationa­litet er altid noget endeløst mere og større end selv de største repræsentanter for den.

Krig mot de kræfter som avsætter celle paa celle nede i livsdypet, og prøver at gjøre den nationale rygrad sterkere!

Hvis det vartænkeligat kampen mot disse kræfter kunde lykkes, vilde det jo oven i kjøpet stanse riks­maalet selv i norskhetsveksten; midt i sin seier vilde det tape livsfornyelsen, det foryngende tilsig. Krig mot maaltanken, det er for riksmaalet det samme som at skjære de nationale ledningsrør av; da vil det tørke ind og forkommes.

Nei, det er ikke krig – og aller mindst krig paa kniven – som skal til mellem de to maal. De repræsenterer, hvert for sig, en stor del av det norske folk. Det ene kan ikke tyne det andet, eller kaste det ut av landet. Vi kan ikke skjære bort hverken vor gamle historie eller vor senere historie, kan ikke sætte hverken bygd eller by utenfor. Begge maa være med, hver fra sin kant, mot det store maal: et samnorsk sprog, vokset op av de le­vende talemaal, byernes som bygdernes. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Her er ikke spørsmaal om etenten-eller, men om etbaade-og. Det som skal til, det erblodblanding, det ersammenflyting.

Og her støter vi paa ny paa den store kulturlov, utviklingsloven.

For der eksisterer ikke bare kulturkrydsning. Der er ogsaa noget som hetersprogkrydsning. Ogsaa paa sprogets omraade finder der brytning og blanding og krydsning sted – selv om den sjelden gaar saa langt som kryds­ningen paa de andre aandsfelter.

Mot en slik sprogkrydsning sigter, saa vidt jeg kan se, hele vor utvikling. Alene en slik kan binde vor gamle og vor nye historie sammen, alene en slik kan knytte byerne fast til bygderne, alene en slik kan forene dan­nelsens interesser med de brede folkelags.

Har De været i Gudbrandsdalen og set brævandet fra Otta strømme ut i Laagen? Saaledes maa ogsaa de to nærskyldte maalformer flyte sammen. Og da vil det gaa som dèr: Den brægrønne strøm løper en mil eller to for sig selv, i kanten av Laagens graalige vand. Men til længer den kommer, til mere skjærer den grønne stripen ut i strømfaret. Og til slut er jøkelgrønheten borte, men ogsaa Laagens graahet; hele elven har skiftet lett, tat en lysere, grønlig farve.

Men skal det gaa slik med vor sprogfremtid, maa vi forstaa at viharto utgangspunkter for norskhetsveksten, medgi at her ertoelver: én – bynorsk – for byerne og største delen av den høiere dannelse (endnu erdenden bredeste og mægtigste); og en – landsnorsk – for den alt overveiende del av bygderne; er den første den mæg­tigste, saa er den sidste den friskeste, grøn og klar som brævandet.

Begge strømmer er like berettigede, like nødvendige. For de repræsenterer begge – hver fra sin side og hver paa sin maate – det folk som «lever med os paa en dag». Ingen av dem kan stige frem og si: «Jeger det norske folk, jeg alene». Glem aldrig, mine damer og herrer, at først og fremst er vi etfolk!Ettfolk! Enten vi er maalmænd eller riksmaalsmænd, byfolk eller bygdefolk, er vinordmænd. Kjæmp saa meget De vil; men hold Dem stadig for øie at det er en kappestrid, ikke en utryddelseskrig! Det brudd som en gang har fundet sted i vor sprogutvikling som i vor kulturutvikling kan ikke heles ved at gjøre et nyt brudd. Bruddflaterne maagro sammen. Vor sproglige tvedelthed er en historisk nødvendighet – baade nu og længe fremefter. Den maa na­tionenvokseav sig, litt efter litt, ved at nærme sig det fælles maal mer og mer fra begge sider. Fra den ene kant, landsmaalets, ved at modernisere sig, d.v.s. gi al ro­mantik paa baaten, lempe sig eftervortid, se mere paa det almindelige end paa det oprindelige, og saa utvikle sin skriftform til et smidigere og smidigere kulturredskap. Fra den anden kant, riksmaalssidens, ved at slippe sin tale ind i bokmaalet, opøve sin norske maalsans, og opta og matsmelte stadig mere av hjemlig sprogstof. Den ene retning maa lære av den anden og maa støtte den anden under kappestriden. Derved støtter den sig selv. Og arbeider for det største: for en ening av vort kløvede folk, forsprogenhet, forkulturenhet. Da kan vi en gang, i tidens fylde, vokse sammen…. naar den slegt som nu strides, for længst hviler under græstørven:vimaa nøie os med Moses» fjernsyn ind i det forjættede land.

Menkanda to sprog vokse sammen? Er ikke et sprog «en levende organisme», som maa utvikle sig efter sine egne iboende lover? Jo, i en viss forstand; man kan ikke ta og omgjøre et sprog til et andet sprog. Men sproget er ingen organisme i vanlig mening; det lever ikke noget eget, fritstaaende liv, som dyret eller planten. – De har aldrigsetet sprog, som De ser andre levende organismer. Naar vi kalder sproget en organisme, ope­rerer vi egentlig med et billede. Det er snarere et system.Levegjør sproget bare iden enkeltes bevissthet, i Deres og i min. Det ser vi derav, at hvert barn som kommer til verden, maa begynde med atlæresit morsmaal, det er ikke medfødt, men erhvervet. Sproget er skapt av men­neskets tanke og bundet til det menneskelige bevissthetsliv, som stadig er under omdannelse og utvikling, baade hos hvert enkelt individ, og fra slegtled til slegtled i generationernes løp. Ændrer saaledes individerne og slegten sig «under forvandlingens lov», saa ændrer naturnødvendig ogsaasprogetsig, efter den samme lov. Og vokser da de to stridende deler av vort folk, i slegt­led efter slegtled, hen imot hinanden, saa vokser følgelig ogsaa beggemaalformernærmere og nærmere hinanden.

Hvem av dem som faar mest at si, det vil kappestriden avgjøre. Denstørsteindsats – jeg mener ikke den omfangsrikeste, men den som er dypest og personligst – den faar overtaket. Og kan begge gi en like stor indsats, vil resultatet bli en ny, høiere enhet av begge maal, med langt større simpelhet og klarhet end noget av dem nu eier.

Ogsaa i sproglivet raader utviklingsloven, den dob­beltsidige kulturlov. Sproget er jo selv det vældigste og vidunderligste kulturutslag.

 

Er de rigtige, de grundtanker jeg har søkt at gi uttryk, maa jeg følgelig negte muligheten av en kamp, et virke­lig motsætningsforhold, mellem de nationale krav og kulturkravene. Spændingen kan nok skjærpes til en tid. Men da er det enten fordi utviklingen skyver en enkelt side sterkt frem i øieblikket, saaledes som med sprogspørsmaalet hos os nu; eller ogsaa fordi chauvinisme eller snobberi tar magten for en stund, – men chauvi­nisme er ikke det samme som det nationale, bare vrang­siden av det, og snobberi er ikke kultur, men vrangsiden av kultur.

Det hører ingen steds hjemme at sætte nationalitet og kultur opmothinanden, enten man saa stiller nationali­teten over kulturen, eller man sier, at for kulturen maa nationaliteten vike.

Nei slet ikke. Begge paastande er like misvisende.

Hvordan faar De og hvordan faar jeg kultur? Vi taar det ikke ved at opgi vort eget og bare suge i os utenfra, ikke ved pugging og utenadlæring. Alt sligt blir i det høieste viden, kulturelementer. Men kultur er noget langt høiere end kulturelementer. Den er liv, vekst. Kultur faar vi ved at tilegne os stoffet, bearbeide det selvstændig, præge det omefter vor egen personlighet, smelte det sam­men med det vi selv eier. Det det gjælder om, er tilegnel­sens inderlighet, den personlige dybde i gjennemarbeidelsen, omskapningen efter vort eget væsen. Paa den vei maa hver enkeltmand slaa ind, skal han naa frem til kultur. Den vei maa ogsaa hvert folk gaa, hver nationa­litet.

Ti kultur er jo ikke andet endselvutvidelse, en vekst hos enkeltmand og hos folkutover sig selv. En vekst utover sig selv, men ikkeut avsig selv. Tvert om, under veksten utover vokser baade individ og folkisig selv: organerne blir finere, livssafterne flere og sterkere, kredsløpet og stofomsætningen livligere. Kultur er paa én gang vekst utad og vekst indad, utvidelse og koncentration. Og i begge henseender er denne vekst hos en nationalitet selvfølgelig bare langt rikere og frodigere end hos nogen som helst enkeltmand.

Nationalitet er folkepersonlighet. Og personlighet og kultur hører sammen som organismen og dens næring, som aand og indtryk, som sjæl og legeme.Uten personlighed – enkeltmandspersonlighet og folkepersonlighet – gives ikke kultur.

For i dypet er al personlighet en kraft, meget meget mere end et produkt; en kraft som fordøier enhver til­førsel og omsætter den til liv, en kraft som stadig om­smelter og ommodellerer sine egne produkter – efter hvert som den selv utvider sig: vokser utad og vokser i sit eget indre.

 

Frå Samtiden. 1909, s. 17–28. Her frå Eskil Hansen (red.): Om norsk språkhistorie. En antologi. Universitetsforlaget, [1970], s. 263-276. Elektronisk utgåve ved Nynorsk kultursentrum 2006